مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
سید حمید خوش قلب طوسی رئیس هیئت مدیره
سید جلیل توکل افشاری عضو هیئت مدیره
کامبیز توتونچی صراف عضو هیئت مدیره
سید حسین بدخشیان عضو هیئت مدیره
سید محمدصادق مهدوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سید مطهر کمال شجاعی عضو هیئت مدیره